Obchodní podmínky

www.poznejsnamisvet.cz

1. Úvodní ustanovení

a) Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmětem jsou Notifikace na hotely a letenky do messengeru a prodej cestovatelských předmětů (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek www.poznejsnamisvet.cz

b) Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je fyzická osoba - podnikatel:

Jan Schwarzbach

Na vyhlídce 326, Děčín, 40505

IČ: 01868275

V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku se smluvní vztah řídí v otázkách těmito obchodními podmínkami blíže neupravenými obchodním zákoníkem i v případě, že kupujícím je fyzická osoba-spotřebitel, tím není vyloučena právní úprava na ochranu spotřebitele, zejména ust. § 51a-65 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOS).

c) Předmět koupě, Notifikace na hotely a letenky do messengeru, je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

d) Předmět koupě Cestovatelské předměty jsou doručovány fyzicky na adresu v České republice, uvedenou v objednávce. Dodací doba je 15 pracovních dní. 

II. Objednávka

 • Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese www.poznejsnamisvet.cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky www.poznejsnamisvet.cz. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce www.poznejsnamisvet.cz/obchodni-podminky, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

III. Kupní cena, daňový doklad

 • Ve shrnutí objednávky a na webové adrese www.poznejsnamisvet.cz najdete konečnou cenu za službu. Prodávající není plátce DPH.
 • Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad - fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.

IV. Způsob a forma platby

 • Způsob platby: Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.
 • Možnosti plateb:
 • Notifikace na hotely a letenky do Messegneru - Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.
 • Ostatní služby - Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro nebo bankovním převodem

c) Forma platby:

IV.c.1: Opakovaná platba - 30 dní

V případě, že předmětem koupě je "Notifikace na hotely a letenky do messengeru" s pravidelným třicetidenním členským poplatkem, využívá Prodávající k uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se Kupující zavazuje hradit pravidelný měsíční členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené na objednávce a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře Kupující dává souhlas, aby členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 30 dní (počínaje datem objednávky) automaticky vyúčtován k tíži platební karty Kupujícího, jíž byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání přihlášení k notifikacím na akční letenky.

IV.c.2: Opakovaná roční platba

V případě, že předmětem koupě je "Notifikace na hotely a letenky do messengeru" s pravidelným ročním členským poplatkem, využívá Prodávající k uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se Kupující zavazuje hradit pravidelný měsíční členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené na objednávce a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře Kupující dává souhlas, aby členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 365 dní (počínaje datem objednávky) automaticky vyúčtován k tíži platební karty Kupujícího, jíž byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání přihlášení k notifikacím na akční letenky.

IV.c.3: 30 denní zkušební verze za 1 Kč s navazující opakovanou fixní platbou

V případě, že předmětem koupě je " Notifikace na hotely a letenky do messengeru" ve 30 denní zkušební verzi za 1 Kč, pokud uživatel své členství během 30 dnů nezruší, následuje automatické prodloužení členství s pravidelným 30 denním členským poplatkem (uvedeným při objednávce členství), k jehož uhrazení využívá poskytovatel automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se kupující zavazuje platit pravidelný fixní členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené při objednávce členství a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře kupující dává souhlas, aby tento členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 30 dní (počínaje datem objednávky) automaticky stržen z platební karty kupujícího, skrze kterou byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání přihlášení k notifikacím na akční letenky.

IV.c.4: Upozornění na automatickou platbu

V případě, že objednávka podléhá opakované platbě, Kupující je vždy jasně informován na prodejní stránce produktu o výši pravidelného měsíčního poplatku i o způsobu, jak je možné členství v klubu ukončit a zastavit tak opakované účtování plateb. V případě, že Kupující vyplní objednávku, která opakovanou platbu zahrnuje, zašle mu Prodávající do dvou pracovních dnů od provedení první platby potvrzení o nastavení opakované platby prostřednictvím e-mailu uvedeného v objednávce. Zároveň vždy sedm dnů před automatickým vyúčtováním poplatku je Kupující o této skutečnosti upozorněn e-mailem na adresu, kterou uvedl v objednávce, spolu s jasnými pokyny, jak může Kupující opakované platby zrušit.

IV.c.5: Ukončení přihlášení k notifikacím a zrušení automatické platby

Přihlášení k notifikacím na akční letenky může Kupující kdykoliv ukončit emailem na adresu honza@poznejsnamisvet.cz. Ukončením přihlášení k notifikacím na akční letenky je pravidelná platba zrušena a členský poplatek nebude nadále účtován. Ukončením přihlášení k notifikacím na akční letenky se Kupující vzdává všech výsad a výhod, které mu přihlášení přinášelo. V případě zrušení přihlášení bude přístup (po vypršení uhrazené doby členství) definitivně ukončen.

IV.c.6: Koupě cestovatelského předmětu

V případě koupě fyzického předmětu lze zaplatit jak pomocí platební karty, tak i pomocí bankovního převodu. V tomto případě se jedná pouze o jednorázovou platbu.

V. Reklamace

a) NOTIFIKACE NA AKČNÍ HOTELY A LETENKY DO MESSENGERU

Reklamace je možná v případě, že vám po zaplacení nechodí žádné Notifikace na messenger a to ani po 72 hodinách. V takovém případě napište email na adresu honza@poznejsnamisvet.cz

V případě nespokojenosti se službou garantujeme vrácení peněz do 30 dnů od objednání služby.

b) CESTOVATELSKÉ (FYZICKÉ) PŘEDMĚTY

V případě nespokojenosti s doručeným fyzickým předmětem napíše kupující email na honza@poznejsnamisvet.cz. Na fyzické předměty poskytujeme garanci vrácení peněz po dobu 30 dnů od nákupu.

VI.4 Kupující má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu, pokud není spokojený se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. V takovém případě kupující napíše email na honza@poznejsnamisvet.cz , ve kterém problém popíše. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 60 dnů od jejího odeslání, nakupující má právo podat návrh na začátek alternativního řešení sporu subjektu. Kupující - spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce.

Pravidla stanovená Českou obchodní inspekcí, která upravují postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů, stejně jako formulář pro podání návrhu, jsou kupujícímu k dispozici na internetových stránkách České obchodní inspekce na adrese: adr.coi.cz nebo www.coi.cz.

Spotřebitelské spory je též možno řešit on-line. V tomto případě lze využít platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VI. Odpovědnost

 • Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

VII. Ochrana údajů

 • Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

b) Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

 • Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: www.poznejsnamisvet.cz/ochrana-osobnich-udaju
 • Tyto stránky používají cookies za účelem lepšího komfortu jejich prohlížení. Aby tyto stránky správně fungovaly, někdy umísťujeme malé datové soubory nazvané cookies do vašeho zařízení, tak jako to činí většina internetových stránek. Cookies jsou malé textové soubory ukládané do vašeho počítače nebo mobilního zařízení při návštěvě internetových stránek. Napomáhají pamatovat si vaše aktivity a preference po určitou dobu, abyste je nemuseli znovu vkládat, když se na stránky vracíte nebo přecházíte ze stránky na stránku. Informace jsou využívány pro účely optimalizace poskytovaných služeb prostřednictvím těchto webových stránek, včetně podstránek a odkazů. Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s užitím cookies. Můžete je vymazat nebo předem odmítnout jejich používání volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči. Nicméně pokud tak učiníte, můžete být nuceni nastavovat některé volby manuálně pokaždé, když navštívíte stránky, a některé služby a funkce nemusí fungovat.

VIII. Závěrečná ustanovení

VIII.1 Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

 • Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz
 • Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení.
 • Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci).

VIII.2 Účinnost

a) Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 28.8.2019. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.poznejsnamisvet.cz, popřípadě dalšími informačními kanály. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.poznejsnamisvet.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.


Původní verze obchodních podmínek: VOP 04/2019